Is the Ekaterinburg Congregation a Phenomenon or a Repeatable Model?

Is the Ekateriburg Congretation a phenomenon or a Repeatable Model?